f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Design Thinking Series

Learning design thinking with YourNextU

The Design Thinking Series

Design Thinking คืออะไร ทำไมองค์กรใหญ่ๆ ถึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ได้รวดเร็วและก้าวทันทุกเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Design Thinking คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือ solution ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการคิดนี้ถูกนิยมนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กรหรือแบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้านผ่านการคิดค้นแบบ Innovation และ Transformation โดยการเริ่มจากสเต็ปแรกคือ Empathy

การเรียน Design Thinking ซึ่งเป็นคอร์สดังระดับโลก จะพาคุณไปรู้จักวิธีทำความเข้าใจ วิธีคิดและความต้องการของลูกค้า จนสามารถเห็นเป็นมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งโปรแกรมนี้จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รู้ถึงวิธีคิดที่เน้นถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อสร้างความมั่นใจ จนสามารถค้นพบวิธีแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ไม่ยาก

สำหรับผู้เข้าร่วมที่เรียนจบหลักสูตรทั้ง 6 โมดูล จะได้รับ ใบรับรองการเข้าร่วมหลักสูตร ว่าคุณนั้นได้ผ่านการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณสามารถนำแนวคิดของการเรียน Design Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เลือกเรียน Design Thinking กับ YourNextU หลักสูตรลิขสิทธิ์ The Stanford Center for Professional Development

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

4Line Learning: Classroom & Virtual Classroom

ใช้เวลา: 3.5 ชม. (ต่อ 1 คลาส)

สถานที่เรียน: อาคาร FYI Center/ ออนไลน์

 • ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการนำ Empathy มาใช้กับลูกค้า
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ Empathy แตกต่างอย่างไรกับการทำวิจัยทางการตลาด
 • เทคนิคในการสังเกตและสัมภาษณ์
 • ความสำคัญของ “extreme users” และวิธีการหาคนกลุ่มนี้
 • สร้างแผนที่การทำความเข้าใจลูกค้า หรือ Empathy Map
 • เทคนิค ‘What Might We’ (WMW) ในการกำหนดปัญหา เพื่อวางกรอบที่จะนำไปสู่กระบวนการ Ideate
 • Ideation Session ให้ทีมมีส่วนร่วมเปิดมุมมองต่อความท้าทายอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคเลือกไอเดียที่ดีที่สุด
 • สร้างตัวอย่างจำลอง หรือ prototype และ storyboard ทำให้ลูกค้ามองเห็นประสบการณ์ที่จะได้รับ
 • เทคนิคการทดสอบ และการใช้ Feedback grid เน้นโครงสร้างของการเก็บข้อมูล
 • การปล่อยวางจากต้นแบบ เพื่อทำการปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ดีกว่า
 • การนำเสนอประโยชน์ของสินค้า (Value proposition) โดยสื่อสารอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ตอบโจทย์ และตลาดสินค้า
 • กำหนดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Minimum Viable Product (MVP) พร้อมระบุ Minimum Viable Segment กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานหรือลูกค้า และตลาดที่ต้องการเปิดตัวสินค้า
 • กลยุทธ์ในการทำสินค้าให้เหมาะกับตลาด (Product Market Fit)
 • เรียนรู้และประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดที่เรียบง่ายในการขาย การเล่าเรื่อง และนำมาใช้อย่างเรียบง่าย แต่มีพลัง

Design Thinking ที่ YourNextU นำมาสอน เป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์จาก The Stanford Center for Professional Development

โดยหลักสูตรทั้ง 6 ประกอบด้วย Empathy, Define, Ideate, Prototype and Test, Building a Business Case และ Storytelling โดยเน้น ‘คน’ เป็นศูนย์กลาง และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการปรับคำตอบที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง

การวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมและข้อมูลย้อนหลังของลูกค้า ช่วยให้เราพัฒนา ปรับปรุง สินค้าบริการที่มีอยู่แล้ว ลูกค้ารู้สึกถึงความยากที่จะบอกว่าต้องการอะไร  บางทีก็กดดันกับการบอกถึงความอึดอัดใจในการใช้สินค้าหรือบริการออกมา หากเราสามารถทำความเข้าอกเข้าใจด้วยวิธีการใช้ Empathy กับลูกค้าได้ ก็จะเปิดโอกาสในการสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

นวัตกรรมที่แท้จริง มาจากความสามารถในการระบุความต้องการภายในของลูกค้า ที่ไม่ได้ถูกตระหนักถึง และไม่ได้รับการตอบสนอง เรียนรู้ที่จะค้นพบความต้องการเหล่านี้ จากการเอาตัวเองไปอยู่ในโลกของพวกเขา จากการสังเกตว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึก โดยการมีส่วนร่วมไปด้วยกัน

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น กรอบความคิด และทักษะความสามารถให้กับผู้เรียนที่จะทำให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยการใช้เทคนิค Empathy ผู้เรียนจะเปิดมุมมอง เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า มากกว่าเพียงการปรับเปลี่ยนเล็ก ๆ น้อย ๆ

Empathy เป็นขั้นแรกของขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ และเป็นหัวใจของ Design Thinking ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรนี้ใช้เนื้อหาจาก The Stanford Center for Professional Development โดยนำเสนอในบริบทของเมืองไทย การฝึกปฏิบัติจริง พร้อมกับเทรนเนอร์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมเป็นรายบุคคลได้ หรือเพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นในการนำไปใช้ต่อ เราขอแนะนำให้เชิญเพื่อนร่วมงาน หรือทีมงานบางส่วน มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้

สมาชิกที่เรียนครบทั้ง 6 หลักสูตรใน Design Thinking Series จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมหลักสูตร Statement of Participation

 

Design Thinking - Statement of Participation Stanford Center For Professional Development

Design Thinking Series เป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์จาก Stanford for Professional Development มีทั้งหมด 6 โปรแกรม

สนใจ แต่อยากลองเรียนดูก่อน? ลองคลาส Design Thinking: Empathize ได้ที่ YourNextU